ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

    از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

                به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی                  

                                به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

Asia, Tehran
Europe, London
Asia, Dubai
America, New York
Asia, Tokyo
America, Toronto
طراحی و توسعه توسط پرشه پردازش خاوران